CURSOS E PROBAS

PROBAS DE ACCESO A CICLOS

Probas de acceso

Que son?

Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

Probas de acceso

GRAO MEDIO

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Acceso á nota informativa (actualizada o 04/02/2021) 

CONVOCATORIA 2021

Probas de acceso

GRAO SUPERIOR

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Acceso á nota informativa (actualizado o 04/02/2021)

CONVOCATORIA 2021

Probas de acceso

contacta